Спецификациите на производителот на возила и индустриските регулативи секогаш се придржуваат за време на производството на течности на febi, што се одвива во Германија и други европски земји. Покрај тоа, сите течности во febi се прилагодени на специфичните барања на секој производител на возила пооделно.